Ảnh: Messi tỏa sáng giúp Argentina đánh bại Pháp, CĐV nước ngoài ở Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt

by Admin

Cổ động viên Argentina trên phố Tạ Hiện (Hà Nội) không giấu được niềm vui khi chứng kiến đội bóng yêu thích nâng cao cúp vàng World Cup sau 36 năm chờ đợi.

Cổ động viên Argentina trên phố Tạ Hiện (Hà Nội) không giấu được niềm vui khi chứng kiến đội bóng yêu thích nâng cao cúp vàng World Cup sau 36 năm chờ đợi.

“.insert Before(“#zplayer_f3c931_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_f3c931”)){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_thien_video? =midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_f3c931″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_f3c931.player.on(“content_third_quý”, function(){ // Gọi GA tải video if(v_videoviewership_log_zplayer_f3c931){ Tạo a thẻ div để không link GA $(“”).insert Before(“#zplayer_f3c931_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_f3c931”)){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/nguyenship_tong . php?id_news=1425110&id_cate=46&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quý”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_f3c931″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_f3c931.player.on(“content_complete”, function(){ //Invoke” , function() Loa d video if(v_videoviewership_log_zplayer_f3c931){ // Tạo thẻ div để không liên kết GA $(“”).insertB Before(“#zplayer_f3c931_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_f3c931”))){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1425110&id_cate=46&v_thiet_bi_ga”=pc document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_f3c931″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_f3c931.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){ // Gọi GA để tải video if(v_videoviewership_log_zplayer_f3c931){ // Tạo thẻ div để chứa link GA $(“”).insert Before(“#zplayer_f3c931_ga_videoviewership”); if ( document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_f3c931”))){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1425110&id_cate=46&v_thiet_” innerHTML = ”; } } }); // End 12-12-2018 Trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_f3c931 = document.getElementById(“zplayer_f3c931_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_f3c931.player.on(“AE_impression”, function(name) { // Gọi GA để tải video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_f3c931){ // Tạo div để không liên kết GA $(” “. insertB Before(“#zplayer_f3c931_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_f3c931”))){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/nguyenthiid_catepression_tai =46”; document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_9″) .innerHTML = ”; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_f3c931 = document.getElementById(“zplayer_f3c931_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi trình duyệt trả về videozplayer_f3c931.player.on(“AE_clicked”, function(name) { // Gọi GA tải video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_f3c931){ // Tạo div để không liên kết GA $(” “.insert Before (“#zplayer_f3c931_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_f3c931”))){ // Gọi liên kết ga qua khung nội tuyến để theo dõi lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_preroll_type_nguyen? =46”; document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_preroll_type_nguyen? =46”; document.getElementById(“link_ga_tracking_click_click_preroll_zplayer) .innerHTML = ”; } } }); var v_err_log_1zplayer_f3c931 = document.getElementById(“zplayer_f3c931_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi trình duyệt trả về videozplayer_f3c931.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA tải video if(v_err_log_1zplayer_f3c931){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax /ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1425110&ma_error=ERROR_1″; v_err_log_1zplayer_f3c931.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_2zplayer_f3c931 = document.getElementById(“zplayer_f3c931_ga_error2”); videozplayer_f3c931.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_2zplayer_f3c931){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_video_error_php? ERROR_2″; v_err_log_2zplayer_f3c931. innerHTML = ”; } }); var v_err_log_3zplayer_f3c931 = document.getElementById(“zplayer_f3c931_ga_error3”); videozplayer_f3c931.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_3zplayer_f3c931){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_video_error_php? ERROR_3″; v_err_log_3zplayer_f3c931. innerHTML = ”; } }); var v_err_log_4zplayer_f3c931 = document.getElementById(“zplayer_f3c931_ga_error4”); videozplayer_f3c931.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_4zplayer_f3c931){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_video_error_php? ERROR_4″; v_err_log_4zplayer_f3c931. innerHTML = ”; } }); var v_err_log_5zplayer_f3c931 = document.getElementById(“zplayer_f3c931_ga_error5”); videozplayer_f3c931.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_5zplayer_f3c931){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_video_error_php? ERROR_5″; v_err_log_5zplayer_f3c931. innerHTML = ”; } }); videozplayer_f3c931.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“”).insert Before(“#zplayer_f3c931_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playdlist_f3 (v_track_slow_playlist_zplayer_f3c9311){ // Gọi liên kết ga qua i để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425110&v_thiet_second_track_ga=pc” videozplayer_f3c931.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_(“_2”); $ Before (“#zplayer_f3c931_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_play_flist_z12 (v_track_slow_playlist_zplayer_f3c9312){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425110&v_thiet_playlist_next_2”; videozplayer_f3c931.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function (){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“”).insert Before(“#zplayer_f3c931_g a_media_slow_waiting”); var v_track_slow_play_flist_z93 (v_track_slow_playlist_zplayer_f3c9313){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425110&v_thiet_playlist_next_3”; videozplayer_f3c931.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“”).insert Before(“#zplayer_f3c931_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playdlist_z934 (v_frametrack_slow_playlist_zplayer_f3c9314 liên kết qua i){ // Gọi ga liên kết qua i để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425110&v_thiet_playlist_next_4”; videozplayer_f3c931.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_(“_5”); $ Before(“_5”). “#zplayer_f3c931_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playdlist_f315 = playlist_f3c9315 (v_track_slow_playlist_zplayer_f3c9315){ // Call link ga via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425110&v_thiet_playlist_next_5”; videozplayer_f3c931.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“”).insert Before (“#zplayer_f3c931_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playdlist_f316 = playlist_f3c9316 (v_track_slow_playlist_zplayer_f3c9316){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425110&v_thiet_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425110&v_thiet_playlist_ga=6”; videozplayer_f3c931. player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“”).insert Before(“#zplayer_f3c931_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_play_flist_9317 (v_track_slow_playlist_zplayer_f3c9317){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425110&v_thiet_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425110&v_thiet_playlist_ga=7″ =play_list_ga=7” videozplayer_f3c931.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console .log(“track_slow_playli st_next_8”); $(“”).insert Before(“#zplayer_f3c931_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_play_flist_93 (v_track_slow_playlist_zplayer_f3c9318){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425110&v_thiet_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425110&v_thiet_playlist_ga=8); videozplayer_f3c931.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“”).insert Before(“#zplayer_f3c931_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playdlist_z9319 (v_track_slow_playlist_zplayer_f3c9319 liên kết qua i){ // Gọi gaga liên kết qua i để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425110&v_thiet_playlist_ga=9); videozplayer_f3c931.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10); $ insertBefore(“#zplayer_f3c931_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_f3c93 (v_track_slow_playlist_zplayer_f3c93110){ // Calling link ga via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425110&v_thiet_playlist_ga=10); videozplayer_f3c931.player.on(“timeupdated”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_f3c931 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try_current= var v_931. v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “”){ return “”; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+ dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = XMLHttpRequest mới(); // Lấy url xhr.open(“NHẬN”, url, true); // Kiểu phản hồi xhr.responseType = “json”; xhr.timeout = 50000; // Đặt thời gian chờ thành 2 giây xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Tải dữ liệu xhr.onload = function() { var status = xhr.status; nếu (trạng thái) == 200) { gọi lại (xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_reco mend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson_rement_comment_video” ); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); // Vòng lặp xóa video đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_thi]hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_thi]hien_thi); for (j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend [j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.index Of(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_46~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1425110~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjQ2IiwibGV2ZWwxX2NhdGVnb3J5SWRfMjRoIjoiNDYiLCJwYWdlQ2F0ZWdvcnlfMjRoIjoiZGFpbHlfbmV3cyIsImNvbmZpZ0lkXzI0aCI6IjE0MjUxMTAiLCJhcnRpY2xlSWRfMjRoIjoibnVsbCIsImRldmljZV8yNGgiOiJwYyIsImFjdGlvbl8yNGgiOiJjbGljayJ9′, this, ”, ”)” ; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_46_id_bai_viet_1425110_phien_ban_pc”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_outer_frame_play’,{categoryId_24h:’46’,pageCategory_24h:’daily_news’,’action_24h,’:’1425h” ‘impression’});”; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_f3c931″); // Nối HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu video nổi bật if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_f3c931”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo -zplayer_f3c931”).after(v_html_recomend); } other { if ($(“#zplayer_f3c931_ga_preroll”).length) { $(“#zplayer_f3c931_ga_preroll”).before(v_html_recomend); } } // Show slide if ($(“#box_recommend_zplayer_f3c931”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_f3c931”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_f3c931”, “swpier_container_zplayer_f3c931″,”swiper_active_slide_zplayer_f3c931” , “pagination-zplayer_f3c931″,”wrapper_zplayer_f3c931”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_f3c931”, “p rvVid_recommendzplayer_f3c931”, “nxtVid_recommendzplayer_f3c931”); $( “#box_recommend_zplayer_f3c931”).css(“chiều cao”, “”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_f3c931 = false; } } }catch(e){ console.log([“Lỗi”, e]); } } }); videozplayer_f3c931.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitingTime); var v_slow_waiting_zplayer_f3c931 = document.getElementById(“zplayer_f3c931_ga_media_slow_waiting_waiting”); s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000 ); // Gọi link ga qua iframe để theo dõi chậm v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1425110&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay1. //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_f3c931.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_f3c931 = document.getElementById(“zplayer_f3c931_ga_media_slow_metadata_slow3”); s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.100wait(data.100wait(data.100wait) ); // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1425110&ma_slow=metadata&second_load=”+fload_so” //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_f3c931. player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_f3c931 = document.getElementById(‘zplayer_f3c931_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zPreroller_93cGarsHTML) ; } /* bắt đầu từ ngày 4 tháng 10 năm 2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ })); /console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_f3c931 = document.getEl ementById(‘zplayer_f3c931_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_f3c931){ docGaOverlay_zplayer_f3c931.innerHTML = ”*4/10/2017 } event_ga_overlay_video_content*/ /* end 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_type_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_f3c931.function(Roname)Start(‘onPost’,onPost { //console.log(‘ON P) OSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_f3c931 = document.getElementById(‘zplayer_f3c931_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_f3c931){ docGaPostroll_zplayer_f3c931.innerHTML = ”; } /* bắt đầu 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*sự kiện_ga_postroll_video_content*/ /* kết thúc 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_f3c931.player.on([ “play”, “đang phát”, “adstart”, “ad Playing”, ], function (evt, data) { if (typeof stop_video_news_live == “function”){ stop_video_news_live(“___”); } }); videozplayer_f3c931.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_f3c931 = true; } // Trạm tải video luôn chạy var docLoadPage = document.getElementById(‘zplayer_f3c931_content_ga’);docLoadPage.innerHTML= ”; function inViewport( element ){ // Lấy vị trí phần tử so với viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Kiểm tra xem phần tử có nằm ngoài khung nhìn không // Sau đó đảo ngược giá trị trả về vì bạn muốn biết giá trị ngược lại !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

 

Tin tức liên quan