Ảnh: Morocco dừng bước trong trận cầu lịch sử, CĐV nước ngoài ở Việt Nam ôm nhau khóc

by Admin

Đội tuyển Maroc để thua 0-2 trước Pháp ở trận bán kết World Cup 2022 khiến nhiều người hâm mộ tại Việt Nam buồn bã và thất vọng.

Đội tuyển Maroc để thua 0-2 trước Pháp ở trận bán kết World Cup 2022 khiến nhiều người hâm mộ tại Việt Nam buồn bã và thất vọng.

“).insert Before(“#zplayer_1f6861_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_1f6861”)){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video&pc_viewership=14240. =midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_1f6861″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_1f6861.player.on(“content_third_quý”, function(){ // Gọi GA tải video if(v_videoviewership_log_zplayer_1f6861){/ // Tạo thẻ div để không link GA $(“”).insert Before(“#zplayer_1f6861_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_1f6861”))){ // Gọi ga link qua iframe để track lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax /nguyentship_tong_taiview .php?id_news=1424013&id_cate=46&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quý”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_1f6861″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_1f6861.player.on(“content_complete”, function(){ Loa d video if(v_videoviewership_log_zplayer_1f6861){ // Tạo thẻ div để không liên kết GA $(“”).insert Before(“#zplayer_1f6861_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_1f6861”)){ // Gọi ga link qua iframe tới theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_ nguyen_video_viewership.php?id_news=1424013&id_cate=46&v_thiet_metric_complete”;pc& document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_1f6861″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_1f6861.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){ // Gọi GA để tải video if(v_videoviewership_log_zplayer_1f6861){ // Tạo thẻ div để chứa link GA $(“”).insert Before(“#zplayer_1f6861_ga_videoviewership”); if ( document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_1f6861”))){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1424013&id_cate=46&v_thiet_metric_ga_thiet_bi_ga=pc”& innerHTML = ”; } } }); // End 12-12-2018 Trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_1f6861 = document.getElementById(“zplayer_1f6861_ga_preroll”); // các trường hợp trình duyệt trả về mã lỗi videozplayer_1f6861.player.on(“AE_impression”, function(name) { // Đang gọi GA để tải video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_1f6861){ // Tạo thẻ div để hủy liên kết GA $(” “) .insert Before(“#zplayer_1f6861_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_1f6861”)){ // Gọi liên kết của ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_preroll_nguyen? =46”; document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_preroll_nguyen? =46″; .innerHTML = ”; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_1f6861 = document.getElementById(“zplayer_1f6861_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_1f6861.player.on(“AE_clicked”, function(name) { // Gọi GA để tải video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_1f6861){ // Tạo div để hủy liên kết GA $(” “). insertB Before(“#zplayer_1f6861_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_1f6861”)){ // Gọi liên kết ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_preroll_categ =46”; document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll68zplayer). innerHTML = ”; } } }); var v_err_log_1zplayer_1f6861 = document.getElementById(“zplayer_1f6861_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi trình duyệt trả về videozplayer_1f6861.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_1zplayer_1f6861){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax /ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1424013&ma_error=ERROR_1″; v_err_log_1zplayer_1f6861.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_2zplayer_1f6861 = document.getElementById(“zplayer_1f6861_ga_error2”); videozplayer_1f6861.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA để load video if(v_err_log_2zplayer_1f6861){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_error=240?ERROR_2″; v_err_log_2zplayer_1f6861.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_3zplayer_1f6861 = document.getElementById(“zplayer_1f6861_ga_error3”); videozplayer_1f6861.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_3zplayer_1f6861){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_video_error_error? ERROR_3″; v_err_log_3zplayer_1f6861. innerHTML = ”; } }); var v_err_log_4zplayer_1f6861 = document.getElementById(“zplayer_1f6861_ga_error4”); videozplayer_1f6861.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_4zplayer_1f6861){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_video_error_php? ERROR_4″; v_err_log_4zplayer_1f6861. innerHTML = ”; } }); var v_err_log_5zplayer_1f6861 = document.getElementById(“zplayer_1f6861_ga_error5”); videozplayer_1f6861.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA tải video if(v_err_log_5zplayer_1f6861){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_error=240? ERROR_5″; v_err_log_5zplayer_1f6861 .innerHTML = ”; } }); videozplayer_1f6861.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“”).insert Before(“#zplayer_1f6861_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_f68611 = “playlist_f68611” (v_track_slow_playlist_68611){ liên kết ga qua iframe để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424013&v_thiet_second_68fga=pc;” videozplayer_1f6861.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_next_2″playlist); “”).insertBefore(“#zplayer_1f6861_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_f68612 (v_track_slow_playlist_zplayer_1f68612){ // Calling link ga via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424013&v_thiet_playlist_next_2”; videozplayer_1f6861.player.on( “track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“”).insert Before(“#zplayer_1f6861_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_f68613 (v_track_slow_playlist_zplayer_1f68613){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424013&v_thiet_playlist_next_3”; videozplayer_1f6861.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“”).insert Before(“#zplayer_1f6861_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_next_414 = “playlist_f68614” (v_track_slow_playlist_686zplayer141 //86zplayer ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424013&v_thiet_playlist_next_4”;”/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424013&v_thiet_play_f=}4; videozplayer_1f6861.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function( ){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“”).insert Before(“#zplayer_1f6861_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_f68615 = “playlist_f68615″ (v_track_slow_playlist_zplayer_1f68615){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi chậm var v_link_playlist_ga_s ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424013&v_thiet_playlist_next_5”; videozplayer_1f6861 .player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“”).insert Before(“#zplayer_1f6861_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_f686player = document_playlist_z861616 (v_track_slow_playlist_zplayer_1f68616){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424013&vlist_playlist_6”; videozplayer_1f6861.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“”).insert Before(“#zplayer_1f6861_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_f68617 (v_track_slow_playlist_zplayer_1f68617 link qua i Call){ // để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424013&v_thiet_playlist_next_7”; videozplayer_1f6861.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_inslist_next”_8”); $ Before(“_8”); “#zplayer_1f6861_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_f68618_playlist_f68618 = (v_track_slow_playlist_zplayer_1f68618){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424013&v_thiet_playlist_low}”; videozplayer_1f6861.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“”).insert Before( “#zplayer_1f6861_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_next_919 (v_track_slow_playlist_zplayer_1f68619){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424013&v_thiet_playlist_next_9”; videozplayer_1f6861.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“”).insert Before(“#zplayer_1f6861_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_next_6110 = “playlist_f68_zplayer =” (v_6_slow_fplay10){playlist_f68_zplayer =” (v_6_slow_fplay10player) Gọi ga link qua iframe để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424013&v_thiet_playlist_ga=10); videozplayer_1f6861.player.on(“timeupdated”, function () { if(v_load_recommend_boxz1 &1f6hien_player_6&of6hien_player) ! “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try_current = var v_61; v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “”){ return “”; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+ dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = new XMLHttpRequest(); // Lấy url xhr.open(“GET”, url, true);/ / Kiểu phản hồi xhr.responseType = “json”; xhr.time ra = 50000; // Đặt thời gian chờ thành 2 giây xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Tải dữ liệu xhr.onload = function() { var status = xhr.status; nếu (trạng thái) == 200) { gọi lại (xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_reco mend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson_rement_comment_video” ); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); // Vòng lặp xóa video đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_thi]hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_thi]hien_thi); for (j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend [j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.index Of(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_46~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1424013~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjQ2IiwibGV2ZWwxX2NhdGVnb3J5SWRfMjRoIjoiNDYiLCJwYWdlQ2F0ZWdvcnlfMjRoIjoiZGFpbHlfbmV3cyIsImNvbmZpZ0lkXzI0aCI6IjE0MjQwMTMiLCJhcnRpY2xlSWRfMjRoIjoibnVsbCIsImRldmljZV8yNGgiOiJwYyIsImFjdGlvbl8yNGgiOiJjbGljayJ9′, this, ”, ”)” ; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_46_id_bai_viet_1424013_phien_ban_pc”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_outside_frame_play’,{categoryId_24h:’46’,pageCategory_24h:’daily_news’,’action_24h’::’144013′ ‘impression’});”; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_1f6861″); // Nối HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu có video nổi bật if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_1f6861”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo – zplayer_1f6861”).after(v_html_recomend); } other { if ($(“#zplayer_1f6861_ga_preroll”).length) { $(“#zplayer_1f6861_ga_preroll”).before(v_html_recomend); } } // Hiển thị slide if ($(“#box_recommend_zplayer_1f6861”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_1f6861”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_1f6861”, “swpier_container_zplayer_1f6861″,”swiper_active_slide_zplayer_1f6861”, “pagination-zplayer_1f6861″,”wrapper_zplayer_1f6861”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_1f6861”, “prvVid_recommendzplayer_1f6861”, “nxtVid_recommendzplayer_1f6861”); $( “#box_recommend_zplayer_1f6861”).css(“chiều cao”, “”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_1f6861 = false; } } }catch(e){ console.log([“Lỗi”, e]); } } }); videozplayer_1f6861.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitingTime); var v_slow_waiting_zplayer_1f6861 = document.getElementById(“zplayer_1f6861_ga_media_slow_waiting_waiting”_); s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/ 1000); // Gọi ga link qua iframe để theo dõi chậm v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1424013&ma_slow=waiting&second_load=”+v_f_play.61_load; //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }) ; videozplayer_1f6861.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_1f6861 = document.getElementById(“zplayer_1f6861_ga_media_slow(v_meta_mslow”); s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.wait” /1000); // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1424013&ma_slow=metadata&second_load=”+load_low_html //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_1f6861 .player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_1f6861 = document.getElementById(‘zplayer_1f6861_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_1f6861){ docGaPreroll_zplayer_1f6861) ; } /* bắt đầu 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ } /console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_1f681 =1f68 document.getElementById(‘zplayer_1f6861_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_1f6861){ docGaOverlay_zplayer_1f6861.innerHTML = ‘4/10; } event_ga_overlay_video_content*/ /* end 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_type_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_1f6861.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON P’) OSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_1f6861 = document.getElementById(‘zplayer_1f6861_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_1f6861){ docGaPostroll_zplayer_1f6861.innerHTML = ”; } /* bắt đầu 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*sự kiện_ga_postroll_video_content*/ /* kết thúc 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_1f6861.player.on([ “play”, “đang phát”, “adstart”, “ad Playing”, ], function (evt, data) { if (typeof stop_video_news_live == “function”){ stop_video_news_live(“___”); } }); videozplayer_1f6861.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_1f6861 = true; } // Trạm tải video luôn chạy var docLoadPage = document.getElementById(‘zplayer_1f6861_content_ga’);docLoadPage.innerHTML= ”; function inViewport( element ){ // Lấy vị trí phần tử so với viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Kiểm tra xem phần tử có nằm ngoài khung nhìn không // Sau đó đảo ngược giá trị trả về vì bạn muốn biết giá trị ngược lại !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

 

Tin tức liên quan