Clip: Gió mùa Đông Bắc như bão ở Phú Yên, người té ngã, hoa tả tơi

by Admin

Dù mới chỉ là đợt gió mùa đông bắc nhưng tại Phú Yên gió giật liên tục từ đêm qua đến hôm nay khiến người qua đường ngã đổ, những vườn hoa Tết sắp thu hoạch điêu đứng.

Dù mới chỉ là đợt gió mùa đông bắc nhưng tại Phú Yên gió giật liên tục từ đêm qua đến hôm nay khiến người qua đường ngã đổ, những vườn hoa Tết sắp thu hoạch điêu đứng.

“.insert Before(“#zplayer_4a6ea1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_4a6ea1”)){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_thien_video? =midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_4a6ea1″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_4a6ea1.player.on(“content_third_quý”, function(){ // Gọi GA tải video if(v_videoviewership_log_zplayer_4a6ea1){ Create div tag để không link GA $(“”).insert Before(“#zplayer_4a6ea1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_4a6ea1”)){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/nguyenship_tong .php ?id_news=1424995&id_cate=46&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quý”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_4a6ea1″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_4a6ea1.player.on(“content_complete”, function(){ //Invoke”, function() Loa d video if(v_videoviewership_log_zplayer_4a6ea1){ // Tạo thẻ div để không liên kết GA $(“”).insert Before(“#zplayer_4a6ea1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_4a6ea1”))){/ // Gọi liên kết ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_t ong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1424995&id_cate=46&v_thiet_bi_ga”;pc document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_4a6ea1″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_4a6ea1.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){ // Gọi GA tải video if(v_videoviewership_log_zplayer_4a6ea1){ // Tạo thẻ div để chứa link GA $(“”).insert Before(“#zplayer_4a6ea1_ga_videoviewership”); if( document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_4a6ea1”)){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1424995&id_cate=46&v_thiet_” innerHTML = ”; } } }); // End 12-12-2018 Trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_4a6ea1 = document.getElementById(“zplayer_4a6ea1_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_4a6ea1.player.on(“AE_impression”, function(name) { // Gọi GA tải video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_4a6ea1){ // Tạo div để không liên kết GA $(” “). insertB Before(“#zplayer_4a6ea1_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_4a6ea1”)){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/nguyenthi_catepression_tai =46”; document.getElementById(“ealink_ga_tracking_impression_prearoll_z1″player_4). innerHTML = ”; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_4a6ea1 = document.getElementById(“zplayer_4a6ea1_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_4a6ea1.player.on(“AE_clicked”, function(name) { // Gọi GA tải video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_4a6ea1){ // Tạo div để không liên kết GA $(” “.insert Before (“#zplayer_4a6ea1_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_4a6ea1”))){ // Gọi liên kết ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_preroll_type_nguyen =46”; document.getElementById(“link_ga_tracking_click_prearoll_z1″player_4). innerHTML = ”; } } }); var v_err_log_1zplayer_4a6ea1 = document.getElementById(“zplayer_4a6ea1_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi trình duyệt trả về videozplayer_4a6ea1.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA tải video if(v_err_log_1zplayer_4a6ea1){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax /ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1424995&ma_error=ERROR_1″; v_err_log_1zplayer_4a6ea1.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_2zplayer_4a6ea1 = document.getElementById(“zplayer_4a6ea1_ga_error2”); videozplayer_4a6ea1.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA để load video if(v_err_log_2zplayer_4a6ea1){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_error=php95?ERROR_2″; v_err_log_2zplayer_4a6ea1.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_3zplayer_4a6ea1 = document.getElementById(“zplayer_4a6ea1_ga_error3”); videozplayer_4a6ea1.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_3zplayer_4a6ea1){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_video_error_php? ERROR_3″; v_err_log_3zplayer_4a6ea1. innerHTML = ”; } }); var v_err_log_4zplayer_4a6ea1 = document.getElementById(“zplayer_4a6ea1_ga_error4”); videozplayer_4a6ea1.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_4zplayer_4a6ea1){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_video_error_php? ERROR_4″; v_err_log_4zplayer_4a6ea1. innerHTML = ”; } }); var v_err_log_5zplayer_4a6ea1 = document.getElementById(“zplayer_4a6ea1_ga_error5”); videozplayer_4a6ea1.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA tải video if(v_err_log_5zplayer_4a6ea1){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_error=php?id_news=14249? id_load ERROR_5″; v_err_log_5zplayer_4a6ea1.innerHTML = ”; } }); videozplayer_4a6ea1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“”).insert Before(“#zplayer_4a6ea1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playdlist_6ea11=playdlistalist_6ea1 (v_track_slow_playlist_zplayer_4a6ea11){ Calllist_zplayer_4a6ea11 qua khung nội tuyến để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424995&v_thiet_second_list_ga=pc”; videozplayer_4a6ea1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next”_2” ).insertBefore(“#zplayer_4a6ea1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playdlist_6ea” (v_track_slow_playlist_zplayer_4a6ea12){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424995&v_thiet_playa_ga=2” = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next .php?id_news=1424995&v_thiet_playa_ga=2” videozplayer_4a6ea1.player.on(“track_slow_ playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“”).insert Before(“#zplayer_4a6ea1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_slow_playlist_6ea3 (v_track_slow_playlist_zplayer_4a6ea13){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424995&v_thiet_playa_load=}3″=”/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424995&v_thiet_playa_ga=}3” videozplayer_4a6ea1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“”).insert Before(“#zplayer_4a6ea1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playdlist_6ea” (v_track_slow_playlist_zplayer_4a6ea14){ // Gọi ga liên kết qua iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424995&v_thiet_playa_ga=4″=”/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424995&v_thiet_playa_ga=}4″=” videozplayer_4a6ea1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function (){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“”).insert Before(“#zp layer_4a6ea1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playdlist_6ea15 =playdlistaget_6ea15 (v_track_slow_playlist_zplayer_4a6ea15){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424995&v_nexthitet_playa”; videozplayer_4a6ea1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“”).insert Before(“#zplayer_4a6ea1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playdlist_6ea16=playdlistalist_6ea16 (v_track_slow_playlist_zplayer link_4a6eaga16) qua khung nội tuyến để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424995&v_thiet_playa_ga=6); videozplayer_4a6ea1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next”_7” ).insertBefore(“#zplayer_4a6ea1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playdlist_6ea7 (v_track_slow_playlist_zplayer_4a6ea17){ // Calling link ga via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424995&v_thiet_playa_next_7″=”/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php? id_news=1424995&v_thiet_playa_load=}7” videozplayer_4a6ea1.player.on(“track_slow_ playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“”).insert Before(“#zplayer_4a6ea1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_slow_playlist_6ea8 (v_track_slow_playlist_zplayer_4a6ea18){ // Call ga link via iframe for slow tracking var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424995&v_thiet_playa_ga=8); videozplayer_4a6ea1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console. log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“”).insert Before(“#zplayer_4a6ea1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playdlist_6ea 19 (v_track_slow_playlist_zplayer_4a6ea19){ // Gọi liên kết ga qua khung nội tuyến để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax_stai/ga_playid_ong? =1424995&v_thiet_playa_ga=9); videozplayer_4a6ea1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“”).insert Before(“#zplayer_4a6ea1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_link_slow_playlistalist_6ea (v_track_slow_playlist_zplayer_4a6ea1 i to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424995&v_thiet_playa_ga=10); videozplayer_4a6ea1.player.on(“timeupdated”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_4a6ea1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ tryer_current = video vz6. v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “”){ return “”; } dynamicIdLive = new Date ().valueOf(); url = url+ dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = new XMLHttpRequest(); // Nhận url xhr.open(“GET”, url, true); // Kiểu phản hồi xhr. responseType = “json”; xhr.timeout = 500 00; // Đặt thời gian chờ thành 2 giây xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Tải dữ liệu xhr.onload = function() { var status = xhr.status; nếu (trạng thái) == 200) { gọi lại (xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_reco mend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson_rement_comment_video” ); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); // Vòng lặp xóa video đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_thi]hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_thi]hien_thi); for (j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend [j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.index Of(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_46~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1424995~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjQ2IiwibGV2ZWwxX2NhdGVnb3J5SWRfMjRoIjoiNDYiLCJwYWdlQ2F0ZWdvcnlfMjRoIjoiZGFpbHlfbmV3cyIsImNvbmZpZ0lkXzI0aCI6IjE0MjQ5OTUiLCJhcnRpY2xlSWRfMjRoIjoibnVsbCIsImRldmljZV8yNGgiOiJwYyIsImFjdGlvbl8yNGgiOiJjbGljayJ9′, this, ”, ”)” ; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_46_id_bai_viet_1424995_phien_ban_pc”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_outer_frame_play’,{categoryId_24h:’46’,pageCategory_24h:’daily_news’,’action_24h,’:’1424995′: ‘impression’});” ; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_4a6ea1″); // Nối HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu có video nổi bật if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_4a6ea1”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo – zplayer_4a6ea1”).after(v_html_recomend); } other { if ($(“#zplayer_4a6ea1_ga_preroll”).length) { $(“#zplayer_4a6ea1_ga_preroll”).before(v_html_recomend); } } // Hiển thị dưới dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_4a6ea1”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_4a6ea1”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_4a6ea1”, “swpier_container_zplayer_4a6ea1″,”swiper_active_slide_zplayer_4a6ea1”, “pagination-zplayer_4a6ea1″,”wrapper_zplayer_4a6ea1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_4a6ea1”, “prvVid_recommendzplayer_4a6ea1”, “nxtVid_recommendzplayer_4a6ea1”); $( “#box_recommend_zplayer_4a6ea1”).css(“chiều cao”, “”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_4a6ea1 = false; } } }catch(e){ console.log([“Lỗi”, e]); } } }); videozplayer_4a6ea1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_4a6ea1 = document.getElementById(“zplayer_4a6ea1_ga_media_slow_player_waiting”); s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000 ); // Gọi ga link qua iframe để theo dõi chậm v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1424995&ma_slow=waiting&second_load=”+v_html=v_giay1._load; //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); } ); videozplayer_4a6ea1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_4a6ea1 = document.getElementById(“zplayer_4a6ea1_ga_media_slow_meta_đslow”); s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.wait00Time/100Time/10 ); // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1424995&ma_slow=metadata&second_load=”+load_so” //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_4a6ea1. player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_4a6ea1 = document.getElementById(‘zplayer_4a6ea1_ga_preroll’); if(docGaPreroll_Prerollazplayer_4a1. ; } /* bắt đầu 10/4/ 2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_hoai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });/console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_4a6eament_4a6eaapId yer_4a6ea1_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_4a6ea1){ docGaOverlay_zplayer_4a6ea1.innerHTML = ”*4/10/2017 } event_ga_overlay_video_content*/ /* end 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_type_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_4a6ea1.player.on(‘onPostRollname)Start’ { //console.log(‘ON P’) OSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_4a6ea1 = document.getElementById(‘zplayer_4a6ea1_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_4a6ea1){ docGaPostroll_zplayer_4a6ea1.innerHTML = ”; } /* bắt đầu 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*sự kiện_ga_postroll_video_content*/ /* kết thúc 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_4a6ea1.player.on([ “play”, “đang phát”, “adstart”, “ad Playing”, ], function (evt, data) { if (typeof stop_video_news_live == “function”){ stop_video_news_live(“___”); } }); videozplayer_4a6ea1.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_4a6ea1 = true; } // Trạm tải video luôn chạy var docLoadPage = document.getElementById(‘zplayer_4a6ea1_content_ga’);docLoadPage.innerHTML= ”; function inViewport( element ){ // Lấy vị trí phần tử so với viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Kiểm tra xem phần tử có nằm ngoài khung nhìn không // Sau đó đảo ngược giá trị trả về vì bạn muốn biết giá trị ngược lại !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

 

Đánh giá post

Tin tức liên quan