Các xóm đạo lớn nhất TP HCM ngập tràn không khí Giáng sinh

by Admin

Giáng sinh năm nay, người dân TP.HCM thích thú tham quan các xóm đạo được trang hoàng lộng lẫy với hang đá và ông già Noel khổng lồ.

Giáng sinh năm nay, người dân TP.HCM thích thú tham quan các xóm đạo được trang hoàng lộng lẫy với hang đá và ông già Noel khổng lồ.

“.insert Before(“#zplayer_1a6a21_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_1a6a21”)){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_thien_video? =midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_1a6a21″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_1a6a21.player.on(“content_third_quý”, function(){ // Gọi GA tải video if(v_videoviewership_log_zplayer_1a6a21){ Tạo a thẻ div để không liên kết GA $(“”).insert Before(“#zplayer_1a6a21_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_1a6a21”)){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/nguyenship_tong . php?id_news=1424871&id_cate=46&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quý”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_1a6a21″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_1a6a21.player.on(hàm “content_complete”), Diễn giả d video if(v_videoviewership_log_zplayer_1a6a21 ){ // Tạo thẻ div để không link GA $(“”).insert Before(“#zplayer_1a6a21_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_1a6a21”))){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_ viewership.php?id_news=1424871&id_cate=46&v_thiet_bi_ga”;pc document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_1a6a21″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_1a6a21.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){ // Gọi GA để tải video if(v_videoviewership_log_zplayer_1a6a21){ // Tạo thẻ div để hủy liên kết GA $(“”).insert Before(“#zplayer_1a6a21_ga_videoviewership”); if ( document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_1a6a21”)){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1424871&id_cate=46&v_thiet_” innerHTML = ”; } } }); // End 12-12-2018 Trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_1a6a21 = document.getElementById(“zplayer_1a6a21_ga_preroll”); // các trường hợp trình duyệt trả về mã lỗi videozplayer_1a6a21.player.on(“AE_impression”, function(name) { // Gọi GA để tải video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_1a6a21){ // Tạo div để hủy liên kết GA $(” “.insert Before (“#zplayer_1a6a21_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_1a6a21”)){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/nguyengad_catepression_tai =46”; document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preinereraHT2_1_player”). = ”; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_1a6a21 = document.getElementById(“zplayer_1a6a21_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi trình duyệt trả về videozplayer_1a6a21.player.on(“AE_clicked”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_1a6a21){ // Tạo div để không liên kết GA $(” “.insert Before(“#zplayer_1a6a21_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_cli ck_preroll_zplayer_1a6a21”))){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_preroll_type_nguyen =46”; document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_1a6a21″).innerHTML = ”; } } }); var v_err_log_1zplayer_1a6a21 = document.getElementById(“zplayer_1a6a21_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi trình duyệt trả về videozplayer_1a6a21.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_1zplayer_1a6a21){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax /ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1424871&ma_error=ERROR_1″; v_err_log_1zplayer_1a6a21.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_2zplayer_1a6a21 = document.getElementById(“zplayer_1a6a21_ga_error2”); videozplayer_1a6a21.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_2zplayer_1a6a21){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_video_news=142? ERROR_2″; v_err_log_2zplayer_1a6a21.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_3zplayer_1a6a21 = document.getElementById(“zplayer_1a6a21_ga_error3”); videozplayer_1a6a21.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_3zplayer_1a6a21){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_news_php48?id_news=php48?id ERROR_3″; v_err_log_3zplayer_1a6a21.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_4zplayer_1a6a21 = document.getElementById(“zplayer_1a6a21_ga_error4”); videozplayer_1a6a21.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_4zplayer_1a6a21){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_news_php48? ERROR_4″; v_err_log_4zplayer_1a6a21. innerHTML = ”; } }); var v_err_log_5zplayer_1a6a21 = document.getElementById(“zplayer_1a6a21_ga_error5”); videozplayer_1a6a21.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_5zplayer_1a6a21){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_video_error_loi_load&news=php48?id ERROR_5″ ; v_err_log_5zplayer_1a6a21.innerHTML = ”; } }); videozplayer_1a6a21.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“”).insert Before(“#zplayer_1a6a21_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_6z (v_track_slow_playlist_zplayer_1a6a211){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424871&v_thiet_second_track_ga=21); videozplayer_1a6a21.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next”_2). insertBefore(“#zplayer_1a6a21_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_6z (v_track_slow_playlist_zplayer_1a6a212){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424871&v_thiet_playa_next_2″=”/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news= 1424871&v_thiet_playa_ga=2″=”/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=14248 71&v_thiết2. videozplayer_1a6a21.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“”).insert Before(“#zplayer_1a6a21_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_player_playlist_6z (v_frame_track_slow_playlist_zplayer_1a6a213){ // Gọi ga liên kết qua i to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424871&v_thiet_playa_ga=3” = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424871&v_thiet_playa_ga=}3” videozplayer_1a6a21.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“”).insert Before(“#zplayer_1a6a21_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playalist_6z (v_track_slow_playlist_zplayer_1a6a214){ // Gọi liên kết ga qua khung nội tuyến để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax_tai_nguyen_playlist_video?php? id_news=1424871&v_thiet_playa_ga=4″ =”/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news= 1424871&v_thiet_playa_ga=4” =”/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424871&v_thiet_playa_ga=} videozplayer_1a6a21.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“”).insert Before(“#zplayer_1a6a21_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slower_low1list_6z (v_track_slow_playlist_zplayer_1a6a215){ // Calling link ga via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424871&v_thiet_playa_ga=5″ =”/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424871&v_thiet_playa_ga=5″ =” /ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424871&v_thiet_playa_ga=} videozplayer_1a6a21.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“”).insertplayervar Before(“#zlow_1a6a21_ga_waiting”media_swaiting); v_track_slow_playalist_6z (v_track_slow_playlist_zplayer_1a6a216){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424871&v_thiet_playa_ga=6″=”/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424871&v_thiet_playa_ga=6″=”/ ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=142 4871&v_thiet_playa_ga=6” videozplayer_1a6a21.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“”).insert Before(“#zplayer_1a6a21_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playalist_6z (v_track_slow_playlist_zplayer_1a6a217){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424871&v_thiet_playa_ga=7” = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424871&v_thiet_playa_ga=7″ =” /ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424871&v_thiet_playa_ga=7″ videozplayer_1a6a21.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“”).insert Before(“#zlow_1a6a21_gating_”media”); var v_track_slow_playalist_6z (v_track_slow_playlist_zplayer_1a6a218){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424871&v_thiet_playa_next_8″=”/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424871&v_thiet_playa_ga=8″=”/ajax /ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=142 4871&v_thiet_playa_ga=8″ =” videozplayer_1a6a21.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“”).insert Before(“#zplayer_1a6a21_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playalist_6z (v_track_slow_playlist_zplayer_1a6a219){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424871&v_thiet_playa_ga=9″ =”/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424871&v_thiet_playa_ga=9” videozplayer_1a6a21. player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“”).insert Before(“#zplayer_1a6a21_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slower_playlist_6z1 (v_track_slow_playlist_zplayer_1a6a2110){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1424871&v_thiet_lowbi_ga=” videozplayer_1a6a21.player.on(“timeupdated”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_1a6a21 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “” ){ trya_current() = var v6 v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_t hoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “”){ return “”; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+ dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = XMLHttpRequest mới(); // Lấy url xhr.open(“NHẬN”, url, true); // Kiểu phản hồi xhr.responseType = “json”; xhr.timeout = 50000; // Đặt thời gian chờ thành 2 giây xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Tải dữ liệu xhr.onload = function() { var status = xhr.status; nếu (trạng thái) == 200) { gọi lại (xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_reco mend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson_rement_comment_video” ); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); // Vòng lặp xóa video đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_thi]hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_thi]hien_thi); for (j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend [j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.index Of(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_46~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1424871~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjQ2IiwibGV2ZWwxX2NhdGVnb3J5SWRfMjRoIjoiNDYiLCJwYWdlQ2F0ZWdvcnlfMjRoIjoiZGFpbHlfbmV3cyIsImNvbmZpZ0lkXzI0aCI6IjE0MjQ4NzEiLCJhcnRpY2xlSWRfMjRoIjoibnVsbCIsImRldmljZV8yNGgiOiJwYyIsImFjdGlvbl8yNGgiOiJjbGljayJ9′, this, ”, ”)” ; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_46_id_bai_viet_1424871_phien_ban_pc”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_outside_frame_play’,{categoryId_24h:’46’,pageCategory_24h:’daily_news’,’action_24′:pc_14248h’:pc_14248h ‘impression’});”; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_1a6a21″); // Nối HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu có video nổi bật if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_1a6a21”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo – zplayer_1a6a21”).after(v_html_recomend); } other { if ($(“#zplayer_1a6a21_ga_preroll”).length) { $(“#zplayer_1a6a21_ga_preroll”).before(v_html_recomend); } } // Hiển thị slide if ($(“#box_recommend_zplayer_1a6a21”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_1a6a21”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_1a6a21”, “swpier_container_zplayer_1a6a21″,”swiper_active_slide_zplayer_1a6a21”, “pagination-zplayer_1a6a21″,”wrapper_zplayer_1a6a21”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_1a6a21”, “prvVid_recommendzplayer_1a6a21”, “nxtVid_recommendzplayer_1a6a21”); $( “#box_recommend_zplayer_1a6a21”).css(“chiều cao”, “”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_1a6a21 = false; } } }catch(e){ console.log([“Lỗi”, e]); } } }); videozplayer_1a6a21.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitingtime); var v_slow_waiting_zplayer_1a6a21 = document.getElementById(“zplayer_1a6a21_ga_media_slow_waiting about”); s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/ 1000); // Gọi ga link qua iframe để theo dõi chậm v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1424871&ma_slow=waiting&second_load=”+v_HTML6ay;_21_load;” //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); } ); videozplayer_1a6a21.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_1a6a21 = document.getElementById(“zplayer_1a6a21_ga_media_slowa_ga_media_slowa_meta6 s v_so_giay_load_Id(“zplayer_1a6a21_ga_media_slowa_ga_media_slowa_meta6 s v_so_giay_load_Id(“zplayer_1a6a21_ga_media_slowa_ga_media_slowa_meta6 s v_so_giay_load_metadata =0 parset)Time ; // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1424871&ma_slow=metadata&second_load=”+load_so” //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_1a6a21.pla yer.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_1a6a21 = document.getElementById(‘zplayer_1a6a21_ga_preroll’); if(docGaPreroll_in1rolla{ doHTML621cGaPrerollaner{ doHTML6a21) ; } /* bắt đầu 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */(Overname }); /console.log(‘BẮT ĐẦU TRÊN LỚP’); docGaOverlay_zplayer_1a6a21 = document.getElementById(‘zplayer_1a6a21_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_1a6a21){ docGaOverlay_zplayer_1a6a21.innerHTML = 4” / 2017 event_ga_overlay_video_content*/ /* end 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_type_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_1a6a21.player.on(‘onPostRollname)//,function(Start’ .log(‘ON P) OSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_1a6a21 = document.getElementById(‘zplayer_1a6a21_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_1a6a21){ docGaPostroll_zplayer_1a6a21.innerHTML = ”; } /* bắt đầu 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*sự kiện_ga_postroll_video_content*/ /* kết thúc 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_1a6a21.player.on([ “play”, “đang phát”, “adstart”, “ad Playing”, ], function (evt, data) { if (typeof stop_video_news_live == “function”){ stop_video_news_live(“___”); } }); videozplayer_1a6a21.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_1a6a21 = true; } // Trạm tải video luôn chạy var docLoadPage = document.getElementById(‘zplayer_1a6a21_content_ga’);docLoadPage.innerHTML= ”; function inViewport( element ){ // Lấy vị trí phần tử so với viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Kiểm tra xem phần tử có nằm ngoài khung nhìn không // Sau đó đảo ngược giá trị trả về vì bạn muốn biết giá trị ngược lại !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

 

Tin tức liên quan