Cận cảnh chế tác cúp vàng FIFA World Cup dát vàng 24k như thật ở TP.HCM

by Admin

Mùa World Cup 2022, anh Nguyễn Văn Tâm cùng đội thợ sản xuất mô hình cúp vàng FIFA giống như thật, phục vụ người yêu bóng đá.

Mùa World Cup 2022, anh Nguyễn Văn Tâm cùng đội thợ sản xuất mô hình cúp vàng FIFA giống như thật, phục vụ người yêu bóng đá.

“.insert Before(“#zplayer_53beb1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_53beb1”)){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video&id_viewership=14php =midpoint”; document.getElementById(” link_ga_midpoint_zplayer_53beb1″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_53beb1.player.on(“content_third_ quarter”, function(){ // Gọi GA tải video if(v_videoviewership_log_zplayer_53beb1){ // Tạo thẻ div để không liên kết GA $ (“”).insert Before(“#zplayer_53beb1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_53beb1”))){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/nguyentship_tong_taiview .php?id_news=1414969&id_cate= 46&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_ quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_53beb1″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_53beb1.player.on(“content_complete”, function(){ // Calling_complete”, function(){ / / Loa d video i f(v_videoviewership_log_zplayer_53beb1){ // Tạo thẻ div để không liên kết GA $(“”).insert Before(“#zplayer_53beb1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_53beb1”))){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1414969&id_cate=46&v_thiet_metric_complete”;pc& document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer”_53bebe). InternalHTML = ”; } } }); videozplayer_53beb1.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){ // Gọi GA tải video if(v_videoviewership_log_zplayer_53beb1){ // Tạo thẻ div để chứa link GA $(“”).insert Before(“#zplayer_53beb1_ga_videoviewership”); if( document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_53beb1”)){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1414969&id_cate=46&v_thiet_bi”By_ga=pc”& innerHTML = ”; } } }) ; // End 12-12-2018 Trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_53beb1 = document.getElementById(“zplayer_53beb1_ga_preroll”); // các trường hợp trình duyệt trả về mã lỗi videozplayer_53beb1.player.on(“AE_impression”, function(name) { // Calling(name) GA để tải video. 53beb1″))){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_preroll_type_nguyen? =46”; document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_53beb1″).innerHTML = ”; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_53beb1 = document.getElementById(“zplayer_53beb1_ga_preroll”); // các trường hợp trình duyệt trả về mã lỗi videozplayer_53beb1.player.on( “AE_clicked”, function(name) { // Gọi video tải GA if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_53beb1){ // Tạo thẻ div để hủy liên kết GA $(” “.insert Before(“#zplayer_53beb1_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_53beb1 “))){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_preroll_catev=149 =46”; document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_53beb1″).innerHTML = ”; } } }); var v_err_log_1zplayer_53beb1 = document.getElementById(“zplayer_53beb1_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi trình duyệt trả về videozplayer_53beb1.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_l og_1zplayer_53beb1){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1414969&ma_error=ERROR_1″; v_err_log_1zplayer_53beb1.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_2zplayer_53beb1 = document.getElementById(“zplayer_53beb1_ga_error2”); videozplayer_53beb1.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_2zplayer_53beb1){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_error? ERROR_2″; v_err_log_2zplayer_53beb1. innerHTML = ”; } }); var v_err_log_3zplayer_53beb1 = document.getElementById(“zplayer_53beb1_ga_error3”); videozplayer_53beb1.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_3zplayer_53beb1){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_error? ERROR_3″; v_err_log_3zplayer_53beb1. innerHTML = ”; } }); var v_err_log_4zplayer_53beb1 = document.getElementById(“zplayer_53beb1_ga_error4”); videozplayer_53beb1.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA để load video if(v_err_log_4zplayer_53beb1){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_error_loi_load_video=14error? ERROR_4″; v_err_log_4zplayer_53beb1.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_5zplayer_53beb1 = document.getElementById(“zplayer_53beb1_ga_error5”); videozplayer_53beb1.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_53beb1){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_error? ERROR_5″; v_err_log_5zplayer_53beb1. innerHTML = ”; } }); videozplayer_53beb1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“”).insert Before(“#zplayer_53beb1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_getlist_next_1 = document_playt_next_1 = document (v_track_slow_playlist_zplayer_53){ //bbe liên kết ga qua khung nội tuyến để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1414969&v_thiet_second_list_ga=”} videozplayer_53beb1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next);$(“next”_ “).insertBefore(“#zplayer_53beb1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_getlist_b12 = document_playt_next_2 = (v_track_slow_playlist_zplayer_53beb12){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1414969&v_thiet_playlist_next_2″;”/ajax/ ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1414969&v_thiet_second_listin=}p c”; videozplayer_53beb1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“”).insert Before(“#zplayer_53beb1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_getlist_next_3 = document_track_slow_getlist_blow = document (v_track_slow_playlist_13_53be Call/zplayer){3be //zplayer) ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1414969&v_thiet_playlist_next_3”; “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1414969&v_thiet_play_listin=}3”; videozplayer_53beb1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function (){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“”).insert Before(“#zplayer_53beb1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_getlist_b14player = document_track_slow_getlist_z14player (v_track_slow_playlist_zplayer_53beb14){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi chậm var v_link_playlist_jank /ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_new s=1414969&v_thiet_playlist_next_4″; videozplayer_53beb1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“”).insert Before(“#zplayer_53beb1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_getlist_next_5 = document_playt_next_5 = document (v_track_slow_playlist_z5_53) liên kết ga qua iframe để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1414969&v_thiet_playlist_next_5″&second_listinga=pc”; videozplayer_53beb1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){s console.log(“track6); $(“”).insertBefore(“#zplayer_53beb1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_getlist_next = document_53bet_zplayer (v_track_slow_playlist_zplayer_53beb16){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1414969&v_thiet_playlist_next_6 = “/ajax /ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1414969&v_t hiet_play_load=}6); videozplayer_53beb1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“”).insert Before(“#zplayer_53beb1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_getlist_next_7 = document_track_slow_getlist_blow = document (v_track_slow_slow_playlist_17_5){3be //zplayer){101} link ga via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1414969&v_thiet_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1414969&v_thiet_play_load=7}”; videozplayer_53beb1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function( ){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“”).insert Before(“#zplayer_53beb1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_getlist_b18 = document_playt_next_8 = document (v_track_slow_playlist_zplayer_53beb18){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi chậm var v_link_ga_nextlow_playlist = “/ ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1414969&v_thie t_second_listga=8}”; videozplayer_53beb1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“”).insert Before(“#zplayer_53beb1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_getlist_blow = document_53bell_zplayer. (v_track_slow_playlist_zplayer_{53beb linking19) ga qua iframe để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1414969&v_thiet_playlist_next_9”; videozplayer_53beb1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_”)0″_next); .insertBefore(“#zplayer_53beb1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_getlist_110zplayer (v_track_slow_playlist_zplayer_53beb110){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1414969&v_thiet_playlist_110}”; videozplayer_53beb1.player.on(“timeupdated “, function() { if(v_load_recommend_boxzplayer_53beb1 && typeof(v_thoi_luon g_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try_current = video() v_time; v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “”){ return “”; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+ dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = XMLHttpRequest mới(); // Lấy url xhr.open(“NHẬN”, url, true); // Kiểu phản hồi xhr.responseType = “json”; xhr.timeout = 50000; // Đặt thời gian chờ thành 2 giây xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Tải dữ liệu xhr.onload = function() { var status = xhr.status; nếu (trạng thái) == 200) { gọi lại (xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_reco mend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson_rement_comment_video” ); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); // Vòng lặp xóa video đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_thi]hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_thi]hien_thi); for (j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend [j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.index Of(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_46~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1414969~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjQ2IiwibGV2ZWwxX2NhdGVnb3J5SWRfMjRoIjoiNDYiLCJwYWdlQ2F0ZWdvcnlfMjRoIjoiZGFpbHlfbmV3cyIsImNvbmZpZ0lkXzI0aCI6IjE0MTQ5NjkiLCJhcnRpY2xlSWRfMjRoIjoibnVsbCIsImRldmljZV8yNGgiOiJwYyIsImFjdGlvbl8yNGgiOiJjbGljayJ9′, this, ”, ”)” ; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_46_id_bai_viet_1414969_phien_ban_pc”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_outside_frame_play’,{categoryId_24h:’46’,pageCategory_24h:’daily_news’,’action_24h’::’1414969′: ‘impression’});” ; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_53beb1″); // Nối HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu có video nổi bật if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_53beb1”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo – zplayer_53beb1”).after(v_html_recomend); } other { if ($(“#zplayer_53beb1_ga_preroll”).length) { $(“#zplayer_53beb1_ga_preroll”).before(v_html_recomend); } } // Hiển thị dưới dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_53beb1”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_53beb1”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_53beb1”, “swpier_container_zplayer_53beb1″,”swiper_active_slide_zplayer_53beb1”, “pagination-zplayer_53beb1″,”wrapper_zplayer_53beb1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_53beb1”, “prvVid_recommendzplayer_53beb1”, “nxtVid_recommendzplayer_53beb1”); $( “#box_recommend_zplayer_53beb1”).css(“chiều cao”, “”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_53beb1 = false; } } }catch(e){ console.log([“Lỗi”, e]); } } }); videozplayer_53beb1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_53beb1 = document.getElementById(“zplayer_53beb1_ga_media_slow_waiting_waiting”); if(v) s v_so_giay_load = parseInt(data .waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để theo dõi chậm v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1414969&ma_slow=waiting&second_load=”+v_53_playin1. //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); } ); videozplayer_53beb1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_53beb1 = document.getElementById(“zplayer_53beb1_ga_data_slow_reveal_metabeblow”{m) s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime 1000); // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1414969&ma_slow=metadata&second_load=”+53v_so” //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_53beb1 .player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_53beb1 = document.getElementById(‘zplayer_53beb1_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_53Preroll_HTML)'{ docGaPreroll_zplayer_53beb1 ‘ ; } /* begin 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ function( }); /console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverla y_zplayer_53beb1 = document.getElementById(‘zplayer_53beb1_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_53beb1){ docGaOverlay_zplayer_53beb1.innerHTML = ”; } /* begin_adjacent_x4/10ly event_ga_overlay_video_content*/ /* end 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_type_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_53beb1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON P) OSTROLL BẮT ĐẦU’); docGaPostroll_zplayer_53beb1 = document.getElementById(‘zplayer_53beb1_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_53beb1){ docGaPostroll_zplayer_53beb1.innerHTML = ”; } /* bắt đầu 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*sự kiện_ga_postroll_video_content*/ /* kết thúc 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_53beb1.player.on([ “play”, “đang phát”, “adstart”, “ad Playing”, ], function (evt, data) { if (typeof stop_video_news_live == “function”){ stop_video_news_live(“___”); } }); videozplayer_53beb1.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_53beb1 = true; } // Trạm tải video luôn chạy var docLoadPage = document.getElementById(‘zplayer_53beb1_content_ga’);docLoadPage.innerHTML= ”; function inViewport( element ){ // Lấy vị trí phần tử so với viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Kiểm tra xem phần tử có nằm ngoài khung nhìn không // Sau đó đảo ngược giá trị trả về vì bạn muốn biết giá trị ngược lại !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

 

Tin tức liên quan